เอกสารอิเล็คทรอนิคส์ รายงานสรุปผู้บริหาร
 
งานวิจัย
แหล่งรวบรวมงานวิจัย ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ
http://dhds.nha.co.th/GIS/Internet/Menu_Research/Research.aspx

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย http://www.trf.or.th/

ห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.lib.su.ac.th/lib/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=2

ห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์ I love Lirabry http://www.ilovelibrary.com/library.php

หน่วยงาน

การเคหะแห่งชาติ http://www.nha.co.th
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ http://arts.rmutl.ac.th/