เกี่ยวกับเรา
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
คณะผู้วิจัย
   อาจารย์สุพล ปวราจารย์ ที่ปรึกษาโครงการด้านสถาปัตยกรรม
   อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ที่ปรึกษาโครงการด้านระบบสารสนเทศ
   อาจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี หัวหน้าโครงการ/นักวิจัยด้านสถาปัตยกรรม
   อาจารย์อิศรา กันแตง นักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง
   รศ.สุรพล มโนวงศ์ นักวิจัยด้านสื่อสารสนเทศ
   อาจารย์ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์ นักวิจัยด้านสถาปัตยกรรม
   นายอภิชิต ศิริมังคลากุล ผู้ช่วยวิจัยด้านสถาปัตยกรรม
   นายนเรศ ปันทะศรีวิชัย ผู้ช่วยวิจัยด้านระบบสารสนเทศ