ความเป็นมาของโครงการ  

       การเคหะแห่งชาติ โดยฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษด้านการสร้างที่อยู่อาศัย อันเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ตลอดจนบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของรูปแบบที่อยู่อาศัยและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเรือนที่แตกต่างกันตามยุคสมัยตามสภาพพื้นที่และวัฒนธรรม ที่ได้สร้างสรรค์ให้สวยงาม มีความสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ที่หลากหลาย กำลังถูกผลกระทบจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
       เทคโนโลยีการก่อสร้างที่พัฒนาไปใช้วัสดุก่อสร้างในระบบอุตสาหกรรม ทำให้สามารถก่อสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบเดียวกันจำนวนมากในเวลารวดเร็ว เกิดปัญหาด้านรูปแบบและเอกลักษณ์ของที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นความจำเป็นต้องศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมองค์ความรู้รูปแบบที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยของคนไทย มาจัดการความรู้ ประมวลเป็นชุดองค์ความรู้แล้วผลิตเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ให้สาธารณชนได้เรียนรู้ และนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป และได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น และมอบให้คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือ